Reglement zoektocht

 1. De start van de zoektocht gebeurt aan BelCoPrint, Vaart Linkeroever nr. 7A. Het is een fietszoektocht van 30 km en kan dus ook te voet ( voor de fervente wandelaars ) worden gedaan!
  Het deelnemingsrecht bedraagt 5 euro. Meerdere inschrijvingen per persoon op dezelfde naam zijn niet toegelaten. Deelnemen kan van 15 juli 2015 tot en met 15 september 2015.
 2. Volg de route op het plan. Er staan ook pijltjes met logo van ‘over de kromme brug’ maar die kunnen door onsympathieke mensen weggenomen zijn of gedraaid. Dus dubbel check!   STOP bij het aangeduide nummer en zoek de vraag in de onmiddellijke buurt. Kijk goed naar huizen / ramen in de omgeving maar betreed geen privé-eigendommen.  Alle vragen staan geschreven op een A3-formaat.
 3. Om recht te hebben op een prijs moet het ingevuld origineel antwoordblad ten laatste op 15/09/2015 om 18u00 bij een van de aangegeven locaties BelCoPrint, De Boever-Drijoel, Kapsalon Art-Vy, Kapsalon Niki, café Handelshuis zijn afgegeven. Het formulier dient manueel te worden afgegeven. Formulieren mogen niet worden ingescand noch gemaild.
 4. Bij elke vraag worden 3 antwoorden gegeven. Uiteraard is er slechts één correct. Elk antwoord geeft een letter. Verzamel de 32 letters en vul ze in de juiste kolom in zodat een zin/gezegde of uitdrukking in het rooster verschijnt. We zoeken een zin/gezegde / spreuk of uitdrukking bestaande uit 11 woorden. Naast elke oplossing wordt een letter aangegeven. Los de vragen correct op en zet  de daarbij horende letter in de juiste volgorde in het raster.
 5. Houd u steeds aan de verkeersregels en gedraag u hoffelijk en vriendelijk! U neemt deel op eigen risico. De inrichter, de vzw Over de Kromme Brug, kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen of overtredingen. Als u aan een zoektocht deelneemt dan bent u een gewone weggebruiker die alle reglementen moet naleven. Daar zoektochten geen behendigheidsproeven inhouden wordt er ook geen afzonderlijke verzekering afgesloten.
 6. De trekking van de prijzen gaat door op vrijdagavond 23/09/2015 om 19 uur in de tent op de Zwarte Baan. Iedereen is welkom om de trekking bij te wonen. De winnaars worden bekendgemaakt op de website en op een affiche in de tent. Prijzen moeten worden afgehaald ten laatste op zaterdag 25/09/2015 om 20 uur.
 7. De betekenis van de gebruikte woorden zijn deze die gangbaar zijn in de gewone omgangstaal. Er zijn geen vallen in de wegbeschrijving of in de betekenis van voorzetsels zoals: in, op, aan, bij, enz., maar: boven # onder en voor # achter.
 8. Het eerste herkenningspunt in uw zoektochtrichting is bindend voor het antwoord op een vraag, tenzij een afgebakend gebied wordt opgegeven, bv. op dit plein, in deze straat, enz. Vragen en opdrachten dienen in volgorde uitgevoerd te worden.
 9. Elke woning heeft een huisnummer; indien niet vermeld kan u dit soms afleiden van andere woningen.
 10. Indien we een naam van een persoon vragen, bedoelen we enkel de familienaam en niet de voornaam of letter(s) van een voornaam.
 11. Het alfabet bestaat uit 26 letters: nl.20 medeklinkers en 6 klinkers nl. A , E , I , O , U , Y. Er zijn tien Arabische cijfers ( 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9) waarmee men oneindig veel getallen of nummers kan vormen.
  Er zijn ook Romeinse cijfers nl. I=J =1, Y=2 , V=U=5 , X=W=10 , L=50 , C=100 , D=500, M=1000.
  Soms is er onenigheid of er nu 5 dan wel 6 klinkers voorkomen in het alfabet. Met deze vermelding in het reglement is ook deze twijfel weg. Het door elkaar gebruiken van hoofdletters en kleine letters alsook alle vormen van lettertypes mogen door elkaar gebruikt worden en vormen geen onderwerp van discussie. Let wel dat 1 niet gelijk is aan I ( letter i of Romeins cijfer I ). IJ wordt beschouwd als twee letters nl. de letter I en de letter J.
  Let er steeds op dat het gevraagde overeenstemt met wat te zien is langs de weg.
 12. U mag geen antwoorden zoeken op private plaatsen zoals binnenkoer die afgesloten is met hek of poort, tenzij anders vermeld in tekst of vraag. De vragen bevinden zich altijd op een zichtbare plaats.
 13. Bij alle onvoorziene gevallen beslist de inrichter. Tegen die beslissingen en tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk. Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt elke deelnemer dit reglement alsook alle beslissingen van de inrichter.
  Zoals bij iedere vorm van wedstrijd heeft ook in zoektochten de organisator het laatste en het beslissende woord. Hij heeft de vragen opgemaakt en had bij de gekozen vraagstelling zijn bedoelingen. Een antwoord op deze bedoelingen verwacht hij dan ook op uw antwoordenblad.

Adressen waar de deelnemingsformulier te koop zijn en waar de ingevulde formulieren binnengebracht kunnen worden:

 • BelCoPrint, Vaart Linker Oever 7A
 • Kapsalon Niki, Schave 17
 • Kapsalon Art-Vy, Oude Brugsepoort 102
 • Café Handelshuis, Oude Brugsepoort 121
 • Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Kouter 56

Extra adressen waar de formulieren te koop zijn (hier niet binnenbrengen!):

 • Donza, Oude Brugsepoort 44
 • Café Den Tijl, Poekedorpstraat 1, Poeke
 • Brasserie De Zwaan, Oude Heirbaan 56
 • Praat – en Eetcafé Den Bek, Tieltsesteenweg 19